Naše GDPR prehlásenie

Spoločnosti MarketKing, s.r.o., so sídlom Zámocká 3, 811 01 Bratislava, IČO: 50377167, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 128987/B a Olympia capital, s.r.o., so sídlom Panónska cesta 34, 851 04 Bratislava, IČO: 44756810, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 58269/B (ďalej ako „spoločnosti“),

spracovávajú tieto skupiny osobných údajov:

- osobné údaje, vo vzťahu ku ktorým sú spoločnosti prevádzkovateľom, keďže spoločnosti definujú účel a spôsob ich spracovávania,

- osobné údaje, vo vzťahu ku ktorým sú spoločnosti sprostredkovateľom, keďže spoločnosť príslušné údaje spracováva v mene svojich klientov, ktorí definujú účel a spôsob ich spracovávania.

Spoločnosti spracovávajú osobné údaje v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 20166/ 79 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovávaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje Smernica 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej ako „Nariadenie“).

V zmysle Nariadenia spoločnosti prijali príslušné technické a organizačné opatrenia na zaistenie ochrany osobných údajov a práv osôb, ktorých osobné údaje sa spracovávajú (ďalej ako “dotknutá osoba”). Spoločnosti sú povinné dotknutej osobe poskytnúť detailné informácie o spracovávaní osobných údajov, aby splnila povinnosť, ktorú definuje Nariadenie.

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať udelený súhlas na spracovanie osobných údajov.

Spoločnosti ako prevádzkovatelia zbierajú osobné údaje na účely marketingu a procesu náboru zamestnancov:

Marketing

Účel zbierania osobných údajov: zasielanie odborných newslettrov, informácií z odboru, obchodných ponúk, prieskumov a iných markertingových materiálov.

Právny základ: súhlas (článok 6, ods. 1 písm. a) Nariadenia) a oprávnený záujem (článok 6, ods. 1 písm. f) Nariadenia) – na komerčné účely prevádzkovateľa – prezentácia poskytovaných a nových služieb.

Rozsah osobných údajov: meno, priezvisko, titul, e-mail, pracovná pozícia, telefónne číslo.

Prijímatelia: prevádzkovateľ, dodávatelia IT služieb a administratívne služby v priestoroch spoločností výhradne na účely obsluhy. Prenos do tretej krajiny: nevzťahuje sa

Doba uloženia: na dobu 5 rokov.

Dotknuté osoby: kontaktné osoby klientov a potenciálnych klientov spoločností a iných jednotlivcov, ktorí majú záujem o zasielanie našich materiálov (newslettrov, pozvánok, informačných a iných marketingových materiálov).

Kategórie spracovávania: zbieranie, zaznamenávanie, organizovanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prispôsobovanie alebo upravovanie, získavanie, konzultovanie, usporadúvanie alebo kombinovanie, obmedzovanie, vymazávanie alebo likvidácia.

Uchádzači o zamestnanie

Účel: uchovávanie záznamov o neúspešných uchádzačoch o zamestnanie prevádzkovateľa.

Právny základ: súhlas (podľa článku 6, ods. 1 písm. a) Nariadenia).

Rozsah osobných údajov: údaje uvedené v životopise a iných sprievodných dokumentoch.

Prijímatelia: prevádzkovateľ, dodávatelia IT služieb a administratívne služby v priestoroch spoločností výhradne na účely údržby.

Prenos do tretej krajiny: nevzťahuje sa.

Doba uloženia: na dobu 0,5 roka.

Dotknuté osoby: uchádzači o zamestnanie.

Prečítajte si viac o tom, ako spracovávame údaje, ktoré získavame z návštev našej webstránky v Politike ochrany osobných údajov a Cookies.

Kontaktná osoba:
Michal Mesiarik
E-mail: gdpr@digilab.sk